Rybárske siete - Statické - pasívne odlovné siete a zariadenia

Tenatá (gillnets)

Tenata sllúžia k lovu rýb v sladkých aj morských vodách. Patrí medzi tzv. pasívne lovné prostriedky, keď ulovenie rýb úplne závisí na jej aktivite. Tenata vo vode tvoria stenu zo sieťoviny, v ktorej sa ryby zachytia. Najvetšou výhodou tenát je široké spektrum veľkostí a druhou rýb, ktoré loví. Tenata je možné inštalovať v takmer všetkých vodných typoch. Tieto výhody zaraďujú tenatá medzi najčastejšie používané siete pre výzkum rybých obsádok.
Tenatá (gillnets) Doležitosť tenát ako lovného prostriedku sa odrazila aj v európskej norme (european standard document), ktorá bola pre lov tenatami schválená v roku 2005 (EN 14 757 Water quality - Sampling of fish with multimesh gillnets). Odber vzoriek rýb tenatovými sieťami. Normy popisujú metodiku odhadov výskytu druhov rýb, kvantitatívne, relatívne početnosti a biomasy rýb vyjadrené ako úlovok na jednotku úsilí (Catch Per Unit of Effort, CPUE) a veľkostného zloženia rybej obsádky vo vodách mierneho pásu. Ďalej normy obsahujú popis designu sietí spolu s prehľadom veľkostí očiek a sily materiálu.
Na základe skúseností ichtyologou z Hydrobiologického ústavu AV ČR v Českých Budejoviciach bola rada veľkostí očiek daných normou rozšírená o 4 ďalšie veľké oka pre lov veľkých kaprov, zubáčov, šťúk a sumcov (70 mm/0,25 mm; 90 mm/0,25 mm; 110 mm/4x0,15 mm a 135 mm/6x0,15 mm.
Veľkosť očiek je meraná od uzlíka k uzlíku, čísla za lomítkom odpovedajú použitej sile materiálu, dve nejvetšie veľkosti očiek sú vyrobené spletením viacerých vlákien, zvolené veľkosti očiek odpovedajú pokračovaniu geometrickej rady veľkostí za použitia faktoru približne 1,25).

Skladba jedného panelu tenata - veľkosť oka, sila materiálu, poradie ako idú veľkosti očiek za sebou v bloku tenata. sú dané európskou normou EN 14 757

Poradové č.okaVeľkosť očka v mmPriemer materiálu v mm
1050,10
36,250,10
680,10
4100,12
712,50,12
912,50,15
219,50,15
8240,17
12290,17
11350,20
1430,20
550,20
Pridávané veľkosti očiek
 700,25
 900,25
 1104x0,15
 1356x0,15

Tenatá (gillnets) Tenatá (gillnets) Tenatá (gillnets)
Inovácie v inštalácii tenát

Vedcami vyvinutý nový sposob inštalácie tenat, ktorý uľahčuje lovenie s ohľadom na nazbieranie veľkého množstva vzoriek - štyri bloky tenát sú spojené dohromady šnúrami o dĺžke 30 m - nákres.


Tenatá (gillnets)

Existujú dva základné typy tenat- bentické a pelagické. Bentické tenata sú potápavé, inštalujú sa na dno a majú výšku 1,5 m. Pelagické tenata sú vyrábané v troch formách, a to ako plne plávajúce (epipelagická), ktoré sa inštalujú od hladiny, pomaly potápavé (mesopelagická), ktoré sa možu inštalovať kamkoľvek do vodného stĺpca podľa dĺžky úvazou medzi hornou šnúrkou a bojkami. Treťou formou pelagických tenat sú tenata bathypelagické, ktoré sa inštalujú do dolných častí vodného stĺpca, kde výšku odo dna udáva dĺžka úvazu medzi externými záťažami a spodnou šnúrou tenata - nákres. Šnúra spojujúca štyri panely pelagických tenat je u plávajúcej formy plávajúca a u pomaly potápavých a bentických je potápavá.

Nastavovanie bentických tenat
Tenatá (gillnets)

Bentické tenata sa nastavujú po prehliadke dna sonarom. Dno by malo biť rovné bez zlomov a nerovností a prekážiek. Pokiaľ umiestňujeme tenata na svahy vždy ich nastavujeme po vrstevnici ( súbežne z brehom).
Tenata sa nenastavujú po spádnici (po úbočí).
sposoby nastavenia tenat v prelovovanej lokalite (habitatu)